Bảng giá mũi khoan sắt

Chủng loại Số lượng Giá (VND)
Mũi khoan sắt đen 11 cái 20000
Mũi khoan sắt đen 12 cái 25000
Mũi khoan sắt đen 13 cái 30000
Mũi khoan sắt đen 14 cái 35000
Mũi khoan sắt đen 16 cái 45000
Mũi khoan sắt đen 18 cái 60000
Mũi khoan sắt đen 20 cái 70000
Mũi khoan sắt đen 3 cái 4000
Mũi khoan sắt đen 4 cái 5000
Mũi khoan sắt đen 5 cái 5000
Mũi khoan sắt đen 6 cái 5000
Mũi khoan sắt đen 7 cái 10000
Mũi khoan sắt đen 8 cái 10000
Mũi khoan sắt đen 9 cái 17000
Mũi khoan sắt trắng 10 cái 17000
Mũi khoan sắt trắng 12 cái 20000
Mũi khoan sắt trắng 3 cái 3000
Mũi khoan sắt trắng 4 cái 4000
Mũi khoan sắt trắng 5 cái 5000
Mũi khoan sắt trắng 6 cái 6000
Mũi khoan sắt trắng 7 cái 6000
Mũi khoan sắt trắng 8 cái 8000
Mũi khoan sắt trắng 9 cái 15000

0

Giỏ hàng của bạn